Skriv ut denna sida

balkongideFrån idé till färdigställande

Alcons Balkongentreprenad AB är ett företag som har mångårig erfarenhet av olika balkongprojekt. Vi har mer än 20 år arbetat med balkongbyggnation, vid våra projekt följer vi  BBR, Boverkets byggregler och EKS10 ( konstruktion)

Offert/platsbesök: Oftast har föreningen skapat en balkonggrupp som har blivit utsedd att undersöka möjligheterna för balkongbyggnation. Alcons besöker föreningen, undersöker förutsättningarna för balkongbyggnation. Efter genomfört besök skickar Alcons ett offertförslag till föreningen för granskning.

Före start: Oftast krävs ett stämmobeslut vid balkongbyggnation, föreningen kallar då till en föreningstämma där lägenhetsinnehavarna röstar om beslut att gå vidare med möjligheten att upprätta balkonger på fastigheten.

Bygglovsprocessen: När föreningen har valt att gå vidare med Alcons påbörjas upprättande av bygglovshandlingar. Handlingar som upprättas är planritningar, fasadritningar samt ritningar på dörr och balkong

Föreningen/balkonggruppen granskar handlingarna och om allt är i sin ordning skickas alla underlag tillsammans med ansökan till Stadsbyggnadskontoret, handläggningstiden varierar men skall vara max 10 veckor. Vid ansökan måste en extern kontrollansvarig enl. PBl utses, Alcons kan rekommendera kontrollansvariga som har behörighet.

Om föreningen önskar att handlingar för bygglov upprättas av någon extern arkitekt eller byggkonsult ser Alcons inga
hinder för detta.

Bygglov beviljat: Efter bygglov är beviljat gör föreningen en intresseförfrågan bland de som har möjlighet att bygga balkong. När intresseanmälan är klar bokas en dag när Alcons kommer för mätning av fönster
och genomgång av eventuella tillval.

Efter platsbesök upprättar Alcons en pris sammanställning för alla som skall bygga balkonger och detta belopp bör respektive balkongbyggare betala in till ett konto som föreningen disponerar.

Alcons samt föreningen upprättar ett avtal, som grundar sig på ABT06, 5års garanti och 10 år för dolda fel. Avtalet skall innehålla bilagor som: Entreprenadförsäkring, tidplan, betalningsplan samt arbetsmiljöplan. Kostnader för inre arbete ( rotavdrag ) faktureras till respektive lägenhetsinnehavare.

Leveranstider: Balkongerna samt dörrarna tillverkas i Sverige och har en beredning samt tillverkningstid på cirka 6-8 veckor.

Byggprocessen: Tillbyggnad av balkonger och dörrar kan utföras året om, arbetena utföres både in och utvändigt. Vid invändiga arbeten är vårt arbetsområde endast vid de fönster som skall bli fönsterdörr. Element flyttas, återställningsarbete efter dörrmontage med spacklings samt målningsarbeten på insida . Utvändiga arbeten är montage av balkonginfästningar putsarbeten samt målning fasad. Byggnationen av 10 balkonger tar cirka 6-8 veckor och färdigställandet brukar vara samtidigt. Under byggprocessen har alltid Alcons en person som är byggledare, den personen är er kontaktperson under hela byggtiden

Slutbesiktning/syn: Efter avslutat entreprenad utser föreningen en besiktningsförrättare som kontrollerar att entreprenaden är utfört enl. avtal samt synar av utfört arbete, eventuella anmärkningar åtgärdas av Alcons. Efter godkänd slutbesiktning betalar föreningen slutlikvid på entreprenaden, Alcons återlämnar alla nycklar och balkongerna övergår i föreningens ägo.